Type: Images
Iconographies

Denomination: Casa de Glimminge
Description: Glimminge em 1680. In Plate 15: Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne, som i fordna tider hafva til större delen varit befästade med vallar, vattugrafvar och vind-bryggor, och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman men nu til det almännas tjenst, förnyade och med kongl: maij:ts allernådigste privilegio på trycket utgifne år 1756 af Abraham Fischer. Acervo: ALVIN Platform for digital collections and digitized cultural heritage. Disponível em: http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A89390&dswid=-9478 Consultado em 31 mar 2019
Date: 1680
Fortification: Glimminge House
Credit: Licença: Domínio Público (Autor falecido há mais de 70 anos).
Published by: Carlos Luís M. C. da Cruz

Print the picture